لامپ CosmoLux VHO

Cosmolux VHO شده است 160W انتخاب تمام کت برای صاحبان سالن برای نزدیک به 15 سال بوده است. این UVA قوی، تعمیر و نگهداری استثنایی (90٪ در 100hours) و درست بلند سوار ساخت و ساز از سیم پیچ برای برنامه های کاربردی حرارت بالا است.